News

2008
ทุนอุดหนุนการทำงานนิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนอุดหนุนการทำงานนิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561
Read More

1708
ขอเชิญนักศึกษาและผูัสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญนักศึกษาและผูัสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
Read More

0906
ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 13-18 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 13-18 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Read More

0906
ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 13-18 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 13-18 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Read More

0906
ผลสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่3)

ผลสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่3)
Read More

3005
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่3)

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่3)
Read More

1805
ปฏิทินการศึกษาและรายละเอียดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รุ่น 18

ปฏิทินการศึกษาและรายละเอียดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รุ่น 18
Read More

1805
ปฏิทินการศึกษาและรายละเอียดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 16-17

ปฏิทินการศึกษาและรายละเอียดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 16-17
Read More

0604
คณะรัฐศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้" รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2561

คณะรัฐศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้" รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 24,900 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

2002
รายชื่อดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

รายชื่อดุษฎีบัณฑิตรายชื่อดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43
Read More

1202
ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่2)

ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่2)
Read More

2701
ประกาศ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 17 เรื่อง การลงทะเบียนสอบและการสอบวัดคุณสมบัติ

ประกาศ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 17 เรื่อง การลงทะเบียนสอบและการสอบวัดคุณสมบัติ
เบื้องต้น ให้นักศึกษาที่มีผลสอบ GPA 3.00 ขึ้นไป ยืนยันการขอสอบวัดคุณสมบัติกลับมาที่ email : cheer3242511@gmail.com หรือใน inbox ข้อความเพจ โดยพิมพ์เนื้อความว่า
เรียน ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ข้าพเจ้า (ชื่อ - นามสกุล) เป็นผู้มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1/2560
จึงขอยืนยันการสอบในครั้งนี้ ตามวัน - เวลา ที่โครงการฯ กำหนด

หรือติดต่อกลับที่เบอร์โครงการฯ 0-2310-8493 / 08-9485-4845
Read More

2201
ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

Read More
1912
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read More
1511
ปฏิทินการศึกษา และรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา และรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read More
1809
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในงานดุษฎีนิพนธ์

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในงานดุษฎีนิพนธ์

Read More
0908
รายชื่อผู้ที่มีสิทธ์ิสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 (เทียบโอนหน่วยกิต รุ่นที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ที่มีสิทธ์ิสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 (เทียบโอนหน่วยกิต รุ่นที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read More
0908
ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 18 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

- ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 18 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

- ใบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

- กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์

- แผนที่สถานที่ ลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18

Read More
0808
ประกาศทุนอุดหนุน ปี 2561

ประกาศทุนอุดหนุน ปี 2561

Read More
0808
แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุน ปี 2560

แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุน ปี 2560

Read More
2607
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

Read More
2607
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2559 (รอบที่ 2)

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2559 (รอบที่ 2)

Read More
1907
ประกาศกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ประกาศกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

Read More
0707
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่และปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 18 (ช่วงที่2)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่และปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 18 (ช่วงที่2)

Read More
1605
ปฏิทินการศึกษา และการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 12-17 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา และการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 12-17 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read More
1002
ปฏิทินการศึกษา และการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 17 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา และการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 17 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

Read More
0902
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2559

Read More
1210
ปฏิทินการศึกษา และรายละเอียดการลงทะเบียน โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 11 - 17 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา และรายละเอียดการลงทะเบียน โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 11 - 17 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

Read More
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ สำนักงานอธิการบดี สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / อื่นๆ