DownloadACS
Adobe Acrobat Reader DC

โปรแกรมช่วยอ่านชนิดหนึ่ง ที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดไฟล์ รูปแบบ .pdf (Portable Document Format) ซึ่งสามารถเปิดดูไฟล์ ,save ไฟล์ และ print ไฟล์นั้นๆ ได้ เป็นต้น

Download
00B
แผนพับรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2564 (ใหม่)

แผนพับรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2564 (ใหม่)

Read More
01F
แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา (เช็คเกรด)

แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา (เช็คเกรด)

Read More
02F
แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านามและยศ

แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านามและยศ

Read More
03F
แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครง

แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครง

Read More
04F
แบบฟอร์มขอหนังสือเก็บข้อมูล

แบบฟอร์มขอหนังสือเก็บข้อมูล

Read More
05F
แบบฟอร์มรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน

แบบฟอร์มรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน

Read More
00F
Adobe Acrobat Reader DC

โปรแกรมช่วยอ่านชนิดหนึ่ง ที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดไฟล์ รูปแบบ .pdf (Portable Document Format) ซึ่งสามารถเปิดดูไฟล์ ,save ไฟล์ และ print ไฟล์นั้นๆ ได้ เป็นต้น

Download
06F
ใบคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องทั่วไป

Read More
07F
ว.1 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา

ว.1 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา

Read More
08F
ว.2 ขออนุมัติเค้าโครง

ว.2 ขออนุมัติเค้าโครง

Read More
09F
ว.3 เปลี่ยนชื่อเรื่อง

ว.3 เปลี่ยนชื่อเรื่อง

Read More
10F
ว.4 ตรวจรูปแบบ ครั้งที่ 1

ว.4 ตรวจรูปแบบ ครั้งที่ 1

Read More
00F
Adobe Acrobat Reader DC

โปรแกรมช่วยอ่านชนิดหนึ่ง ที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดไฟล์ รูปแบบ .pdf (Portable Document Format) ซึ่งสามารถเปิดดูไฟล์ ,save ไฟล์ และ print ไฟล์นั้นๆ ได้ เป็นต้น

Download
11F
ว.5 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ว.5 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

Read More
12F
ว.7 ขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์

ว.7 ขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์

Read More
13F
ว.9 แบบรานงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ว.9 แบบรานงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

Read More
14F
ว.10 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ว.10 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

Read More
15F
ว.11 แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์

ว.11 แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์

Read More
00F
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สำหรับนักศึกษาโครงการฯ ทุกรุ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัว กรุณา Update ข้อมูล

Read More
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ สำนักงานอธิการบดี สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / อื่นๆ