RU Website......................

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เว็บไซท์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อกลางข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Read More

Graduate......................

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เว็บไซท์ให้บริการโดยตรงกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Read More

Download......................

ดาวน์โหลด ให้บริการดาวน์โหลด โบชัวร์เกี่ยวกับโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read More

Activity......................

ภาพกิจกรรม รวมภาพกิจกรรมของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read More

Welcome, dear visitor!


รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร,
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๐ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตร ปริญญาเอก ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักบริหาร นักวิชาการ และบุคลากรอื่นๆที่สนใจศึกษาในสาขาวิชานี้ มีโอกาสศึกษานอกเวลาราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลกลุ่มหลากหลายดังกล่าว และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศอีกด้วย

๐ การเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Academic Program และ Research Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรประเภท Academic Program ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรายวิชาต่างๆ การสอบ Qualifying Examination การสอบปากเปล่า และการเขียนดุษฎีบัณฑิตนิพนธ์ปริญญาเอก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางครอบคลุม ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และปฏิบัติงานได้ ทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะทำงานวิชาชีพในทันที)

Hotnews

 •  “ประกาศ”
  ทุนอุดหนุนการทำงานนิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ขอเชิญนักศึกษาและผูัสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “การสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2/2561”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 13-18 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ผลสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่3)”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่3)”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ปฏิทินการศึกษาและรายละเอียดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รุ่น 18”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ปฏิทินการศึกษาและรายละเอียดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 16-17”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “คณะรัฐศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้" รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 24,900 บาท”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “รายชื่อดุษฎีบัณฑิตรายชื่อดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่2)”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ประกาศ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 17 เรื่อง การลงทะเบียนสอบและการสอบวัดคุณสมบัติ”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ปฏิทินการศึกษา และรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ประชาสัมพันธ์ วารสารสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 1”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 •  “ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในงานดุษฎีนิพนธ์”
  อ่านต่อ
  PHD-PA,
  Webmaster
 • PHD-PA,
  Webmaster
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ สำนักงานอธิการบดี สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / อื่นๆ